Informace o jízdním řádu

Otevřít informaci o jízdním řádu

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Vyměnit příjezd a odjezd
Datum 1 den zpět

Geben Sie ein Datum im Format TT.MM.JJJJ ein oder nutzen Sie die Pfeiltasten um durch den Kalender zu blättern. Drücken sie Enter um ein Datum auszuwählen.

Datum 1 den dopředu
Čas dříve

Geben Sie eine Uhrzeit im Format hh:mm ein oder nutzen Sie die Hoch- und Runter-Pfeiltasten um durch die Vorschlagliste zu blättern. Drücken sie Enter um einen Vorschlag auszuwählen.

Čas později
Rozšířené informace

Často kladené otázky

Fotografie zaměstnankyně DVB, která vysvětluje turistovi s mapou cestu

Kdy mi řidič(ka) umožní ještě nastoupit?

Naši řidiči mají zásadně pokyn, nechat nastoupit i cestující, kteří ještě přichází na zastávku.

To je však možné pouze tehdy, pokud to aktuální situace umožňuje a pokud tak nedojde ke zpoždění. Na mnoha světelných ukazatelích mají naše vozy "zelenou" vždy jen po krátký časový úsek. Z technických důvodů tramvaj potřebuje od okamžiku, kdy má povoleno vyjet, ke skutečnému vyjetí dalších šest až osm vteřin. Pokud řidič umožní ještě dobíhajícím cestujícím, aby nastoupili, musí na další "zelenou" čekat až dvě minuty. Tak může snadno dojít ke zpoždění resp. k nárůstu již nabraného zpoždění, což pak vede k tomu, že cestující, kteří tímto vozem cestují, případně nestihnou navazující spoj. Je tedy potřeba kromě bezpečnostních aspektů zohlednit také intervaly a posloupnost vozů, skutečnost, jestli vůz jeden na čas, signály na světelných ukazatelích a konkrétní situaci v místě. Koneckonců jsou pro nás jak dodržování jízdního řádu, tak i možnost delšího nastupování a vystupování cestujících dva důležité aspekty, které se ale někdy bohužel vzájemně vylučují. Také z tohoto důvodu nabízíme během dne základní 10minutový interval, díky kterému jsou čekací doby únosné.

TIP: Doporučujeme Vám, abyste - je-li to možné - došli na zastávku dvě minuty před plánovaným odjezdem. Odjezd pak bude v klidu a bez stresu.

Z jakého důvodu byly zřízeny dvojité zastávky? Kde vozy zastavují a na co je potřeba dbát?

Na takzvaných dvojitých zastávkách mohou zastavit současně dva vozy, nechat vystoupit a nastoupit cestující a následně opustit zastávku těsně za sebou.

Dvojité zastávky umožňují plánované a náhodné přestupování, v uzlových bodech se světelnými ukazateli navíc zvyšují propustnost vozidel MHD. Vůz, který přijede jako první, zastaví v přední části dvojité zastávky, druhý vůz pak v zadní části. Pokud zadní vůz nemůže odjet společně s předním, mají řidiči pokyn dát pozor na přicházející cestující a ještě jim umožnit nástup. Zastaví-li vůz znovu v přední části, mohou cestující nastoupit i zde. Přesto mohou být cestující kvůli výše uvedenému postupu znejistěni, pokud neví, kde přesně „jejich tramvaj" nebo "jejich autobus" staví.

TIP: Doporučujeme čekat na příjezd požadovaného dopravního prostředku uprostřed dvojité zastávky a orientovat se podle ukazatele "dynamických informací pro cestující" - pokud je jím zastávka vybavena. Zde je uvedena také informace o pořadí přijíždějících vozidel.

Musí jízdní kola uvolnit místo kočárkům a invalidním vozíkům?

Přeprava jízdního kola prostředky MHD je speciální službou naší společnosti a je praktikována téměř ve všech veřejných dopravních prostředcích regionu Horního Polabí. Pochopitelně tím nesmí být narušen pořádek a bezpečnost. V § 11 přepravních podmínek je uvedeno, že cestující s dětskými kočárky ani cestující na invalidním vozíku nemají být pokud možno odmítnuti a v porovnání s přepravou jízdních kol mají přednost. Na druhou stranu: Pokud se již jízdní kolo nachází v dopravním prostředku, nemůže být jeho vlastník včetně jízdního kola z vozidla vykázán, protože již s ním byla uzavřena smlouva o přepravě.

TIP: Zatímco cestující na invalidním vozíku a cestující s dětským kočárkem by zpravidla měli používat první, u autobusu druhé dveře, najdou cyklisté místo pro své kolo spíše na zadních odstavných plochách tramvají a kloubových autobusů.

Proč se zavírají dveře tramvaje, ačkoliv chce ještě někdo nastoupit?

Dveře nízkopodlažních tramvají jsou vybaveny moderní automatikou, která bezpečně, rychle a pohodlně reguluje výstup a nástup cestujících. V normálním případě řidiči na zastávce povolí otevírání dveří tlačítkem. Dveře, které lze tlačítkem otevřít, poznáte podle zeleně svítícího kroužku u otevíracího tlačítka. Při stisknutí tlačítka pro zastavení umístěného ve vozidle dojde k tomu, že se při povolení automaticky otevřou nejbližší dveře. Otevřené dveře jsou vybaveny světelnou závorou a zavírají se automaticky, tedy nezávisle na řidiči, pokud se po dobu několika vteřin ve dveřním prostoru nenachází žádný další cestující. Tato automatika pochopitelně nerozpozná, že se ještě někdo blíží k tramvaji a chce nastoupit. Dokud jsou však dveře uvolněny a zelený kroužek svítí, lze je kdykoliv znovu otevřít.

Krátce před odjezdem řidič dveře zablokuje, zazní známý zvukový signál, zelený kroužek přestane svítit a dveře zůstanou uzavřeny. Když je na semaforu "zelená", musí řidič odjet, i když bohužel na zastávce třeba zůstal ještě cestující, který přiběhl na poslední chvíli. Ti, kdo sedí v tramvaji, ale očekávají odjezd přesně na čas. Jen tak lze stihnout plánované navazující spoje. Při velkém počtu cestujících a během letních teplot může řidič centrálně otevřít všechny dveře najednou a nechat je případně otevřené až do odjezdu. Během zimního období by to však vedlo k vychladnutí vozů, a také z tohoto důvodu je dveřní automatika zpravidla komfortní řešení.

TIP: Cestujícím se sníženou mobilitou nebo cestujícím s dětským kočárkem či jízdním kolem doporučujeme stisknout tlačítko se symbolem invalidního vozíku a/nebo dětského kočárku. Tím se zabrání automatickému zavření dveří a je umožněno pohodlné nastupování.

Proč není ve vozech DVB klimatizace?

Během horkých dní se tato otázka začala znovu objevovat častěji - a vzhledem k úmornému vedru se těžko hledá pochopitelné vysvětlení. I my jsme se tomuto tématu znovu věnovali. Řešíme přitom rozpor mezi pohodlím a požadavky zákazníků na jedné straně, a energetickou bilancí, udržitelností a hospodárností na straně druhé.

Není sporu, že klimatizace je dnes na mnoha místech samozřejmostí a při rostoucích teplotách je příjemná. Na druhou stranu skutečně užitečná je pouze během několika dní v roce, většinu času naopak představuje neužitečnou zátěž, kterou je potřeba přepravovat. Jen v důsledku této zvýšené hmotnosti roste spotřeba elektrické energie resp. nafty a tím také zatížení emisemi CO2. Klimatizační zařízení samotná potřebují velké množství energie. Z měření spotřeby energie jiných dopravní podniků vyplynulo, že při venkovní teplotě zhruba 30 °C představuje spotřeba energie na klimatizaci polovinu energie potřebné na jízdu! V městském provozu je spotřeba energie mimořádně problematická, protože u krátkých vzdáleností mezi zastávkami dochází přes otevřené dveře k trvalé výměně chladného vzduch za venkovní teplý vzduch, který je zase potřeba s velkou spotřebou energie vyhladit. Je to vlastně kontraproduktivní, chceme-li v zájmu ochranu klimatu a změny v energetice dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti.například pomocí našich hybridních autobusů a úsporným stylem jízdy.

Kromě spotřeby energie jsou dalším důležitým bodem náklady. Klimatizační zařízení jsou drahá, vyžadují pravidelnou údržbu a opravy a mají vysoké energetické náklady. Tyto vícenáklady by v konečném důsledku museli zaplatit naši cestující. Stejně jako každý druh komfortu, je totiž komfort klimatizované jízdy po Drážďanech prostě velmi drahý. V tomto ohledu je aktivní větrání vyklápěcími okny a střešními větráky kompromisem.

I když si tedy během horkých dní, kdy máme pocit, že se roztavíme, pochopitelně přejeme klimatizaci - při posouzení s chladnou hlavou považujeme naši cestu s ohledem na ochranu životního prostředí za správnou do té doby, dokud nebudou klimatizační zařízení uspokojivě efektivní ohledně energie a nákladů.

Na co musím dát pozor na přejezdech přes koleje v Drážďanech?

Přechody přes koleje jsou všechny přejezdy pro vozidla a cyklisty i přechody pro chodce přes oddělená kolejiště (drážní tělesa) tramvají. Způsob a druh signalizace se podstatně liší, jsou-li určeny pro provoz vozidel a pro chodce. Tyto rozdíly bychom rádi vysvětlili podrobněji. Nejjednodušším poznávacím znamením přejezdu je "svatoondřejský kříž" ve tvaru X. Zde mají tramvaje vždy přednost před ostatními účastníky provozu.

Na zastávkách kříží trasy tramvají většinou pouze chodci. Zde je tento kříž zbytečný, proto jsou zde výhradně umístěny tabulky se symboly "Pozor, tramvaj má přednost", které mají chodce upozornit na to, že přechází koleje. Zde musí pěší věnovat přechází stejnou pozornost jako například při přecházení silnice.

Kromě jednoduchých tabulek je na mnoha místech umístěna světelná signalizace, která upozorňuje na tramvaje. V porovnání s "běžnými" semafory pro pěší je zde několik rozdílů: Kříží-li cesta pro pěší koleje na křižovatce řízené semaforem, pak je tento přechod často vybaven pouze červenými světelnými signály. Zelený symbol zde nesvítí, protože přednost tramvaje platí také v případě, že signalizace nesvítí vůbec. Přechody mohou být vybaveny také takzvanými "žlutými blikačkami". Tato světla pak střídavě blikají a jsou dodatečným varováním pro pěší, že se blíží tramvaj nebo autobus.

Pozor:Ve výchozím stavu jsou všechny světelné signály na přechodech přes koleje tmavé. To ale neznamená, že chodci mají "zelenou", že tedy nemůže přijet tramvaj.

Přecházení kolejí je nutno vždy věnovat maximální pozornost! Také v případě, že je světelný ukazatel tmavý, je potřeba počítat s tím, že se může blížit tramvaj nebo autobus. Pokud se blíží dopravní prostředek, musí chodec vždy počkat, i když signalizace nesvítí (§ 19 StVO).

Kdo zodpovídá za odklízení sněhu na zastávkách?

Zimní údržbu v prostoru zastávek upravují takzvaná "Pravidla zimní údržby" hlavního saského města Drážďan. My jako Drážďanský dopravní podnik zodpovídáme podle těchto pravidel za zimní údržbu výhradně autobusových ostrůvků, které zpravidla leží mezi jízdními pruhy automobilové dopravy. Na ostatních plochách, na kterých čekají cestující a které se nachází v prostoru veřejného chodníku, provádí zimní údržbu výhradně příslušný vlastník přilehlé nemovitosti. Patří sem odklízení sněhu a ledu na chodnících o šířce 1,5 metru, v případě potřeby i širší, včetně vytvoření potřebných průchodů k obrubníku.

Bohužel opakovaně zjišťujeme, že vlastníci pozemků své povinnosti neplní nebo je plní pouze nedostatečně, ačkoliv lze porušování uvedených pravidel zimní údržby stíhat jako přestupek. V těchto případech se i přesto snažíme, jakmile je to pro nás časově a personálně možné, provést nápravu s našimi vlastními pracovníky zimní údržby. I tak není v našich silách, abychom sami uklidili všech zastávek. Naši hlavní pozornost musíme v zimní údržbě soustředit na sjízdnost našich kolejí a výhybek, abychom Vás do cíle dovezli i za nepříznivých podmínek.

TIP: Zastávky, za jejichž úklid v zimě zodpovídá DVB, jsou označeny vývěskou, na které je uvedena zodpovědná firma. Není-li na zastávce vývěska, zodpovídá za úklid vlastník sousedního pozemku. V těchto případech se prosím obracejte přímo na město Drážďany. Pravidla naleznete na www.dresden.de/winterdienst [německy].

Jak lze lépe využít kapacity míst?

V chladných zimních měsících se lidé znovu více přibližují jeden k druhému. To platí - zejména v době adventní - bohužel i v našich vozech. Rostoucí počet cestujících, přestup z jízdního kola do MHD a dodatečné cesty za vánočními nákupy či na procházku po vánočních trzích - to jsou hlavní důvody. Kromě toho roste počet žáků a studentů, což každý rok také zvyšuje počty cestujících v MHD.

I když zvýšenou potřebu sledujeme velmi přesně, abychom na ni mohli pokud možno včas reagovat, není ve smyslu ekonomického nasazení vozidel a zodpovědného nakládání s přijatými prostředky vždy možné, nabízet posilové jízdy. Proto nemůžeme při vyšším počtu cestujících zajistit stejné, komfortní prostorové poměry, které byly v jiných dobách obvyklé a příjemné. Nejdříve je zapotřebí vytížit opravdu všechna místa k sezení ve vozidle a ne je obsadit taškami a batohy.

Při maximálním vytížení kapacity našich vozidel vycházíme z maximální hranice míst na stání pro tři osoby na každý metr čtvereční a vědomě tak nevyužíváme hodnotu obvyklou v našem oboru, která je 4 osoby/m². Že jsou naše čísla v pořádku, dokazuje také nejvyšší spokojenost s nabídkou míst ve vozech ve srovnání průzkumů mínění zákazníků s 30 jinými dopravními podniky.

Když je v tramvaji nebo autobuse plno, buďte prosím ohleduplní - spolucestující Vám poděkuje, když se vedle Vás bude moci posadit. Také prosím nezůstávejte stát přímo u dveří, aby ostatní cestující mohli plynule vystupovat a nastupovat a nevznikala tak další zpoždění.

Postupujte prosím dále ve vozidle tak, aby byl využit celý prostor našich dopravních prostředků. Když o to požádáte, ostatní cestující Vám jistě rádi uvolní průchod ke dveřím. Sundejte si prosím před nástupem do vozidla batohy ze zad a neblokujte svými zavazadly místa k sezení. Orientujte se také na střední a zadní část vozidla. Nezřídka se stává, že v přední části panuje tlačenice, zatímco zcela vzadu nebo uprostřed jsou ještě volná místa k sezení.

Kde získám informace o poruchách na spoji, který využívám?

I přes veškerou snahu může v důsledku nepředvídaných událostí (dopravní nehody, dopravní zácpy, poruchy na vozidle atd.) docházet ke zpoždění nebo v extrémním případě k výpadku jednotlivých jízd. O takovýchto krátkých výpadcích bohužel nemůžeme informovat na oblíbených informacích o jízdním řádu našich internetových stránkách, protože ty využívají pouze "plánované časy", tedy časy dle jízdního řádu.

Pokud již stojíte na zastávce, vidíte na elektronické tabuli takzvaného dynamického informačního systému pro cestující (zkratka DFI), je-li zde umístěna,  "skutečné časy", tedy aktuální časy odjezdu. I tak usilujeme o to, abyste se o poruchách nedozvídali až na zastávce a nebyli nuceni zde vystát důlek! Proto zde uvádíme přehled možností, jak se můžete včas informovat, abyste i při sněhu a ledu bez stresu dorazili do cíle.

Rychlé informace na Váš mobilní telefon!

Od listopadu 2010 informujeme na Twitteru jak o plánovaných objížďkách, tak i o krátkodobých poruchách, ke kterým právě v zimě občas dochází. Pokud sami máte účet na Twitteru, můžete nás zde sledovat a budete tak mít vždy ty nejnovější zprávy. V současnosti máme touto cestou necelých 7.000 zákazníků mezi přáteli na Twitteru. Toto médium se skvěle hodí pro rychlé a bezprostřední sdílení informací. Proto je takřka předurčeno pro sdělování informacích o výpadcích způsobených sněhem a zimou nebo v případě jiných překážek na linkách. Díky podobnosti s SMS zprávami pochopí zacházení s Twitterem každý. Náš Twitterový kanál naleznete na https://twitter.com/DVBAG.

Mobilní internetová stránka

Již nějakou dobu nabízíme mobilní internetovou stránku. Zde se mohou všichni majitelé chytrých telefonů ještě pohodlněji informovat o jízdním řádu. V bodě "Aktuální časy odjezdů" si můžete pro každou libovolnou zastávku nechat zobrazit časy odjezdů zde projíždějících prostředků MHD v reálném čase. Mobilní internetová stránka se snadno ovládá, neboť nejbližší zastávku umožní lokalizovat automaticky a není potřeba znát okolí ani složitě zadávat název do telefonu. Podmínkou pochopitelně je, že telefon je vybaven integrovaným lokalizačním čipem. Mobilní internetová stránka je umístěna na adrese m.dvb.de (německy).

Volání na servisní linku +49 351 8571011

Můžete pochopitelně také zavolat na naši servisní linku +49 351 8571011. Zde se můžete například doptat, zda jsou na Vámi využívané lince poruchy.

Podle čeho poznám, že moje linka aktuálně jezdí po objízdné trase?

Abyste hned poznali, že tramvaje a autobusy, např. kvůli stavebním pracím, jezdí jinak, než obvykle, uvádíme zde nejdůležitější znaky, podle kterých objížďku poznáte:

 • Oranžová značka linky na zastávkách
 • Odstupňovaná šipka v digitálním ukazateli cílové stanice na dopravním prostředku.
 • Oranžová vývěska jízdního řádu příslušné linky na zastávkách.

Kromě toho prosím sledujte informace na zastávkách a v denním tisku.

Proč mi při přestupování ujede autobus nebo tramvaj před nosem, ačkoliv mi informace o jízdním řádu tento spoj ukázala?

Stále znovu nám naši zákazníci píší, že si na informacích o spojení na www.dvb.de vyhledali určitý spoj z "A do B" a když chtěli přestoupit, viděli domnělý navazující spoj bohužel jen zezadu. Stane se, že se zdržíme na semaforu, který prostě včas nepřepne na zelenou a navazující tramvaj ujede. Proto bychom na tomto místě rádi vysvětlili, že u doby jízdy a doby přestupu, které jsou uváděny v informacích o spojení, se může jednat pouze o doporučení. Je zobrazen navazující spoj, který lze podle "plánovaného jízdního řádu" teoreticky stihnout, nedojde-li k žádným odchylkám od jízdního řádu příslušných linek.

Existuje řada příčin, které vedou k tomu, že právě vůz, ve kterém zrovna sedíte, nedojede Vámi požadovaného cíle včas. Navíc jsou naše vozy MHD pouze jedním z mnoha dalších účastníků dopravy a musíme se, stejně jako každý jiný řidič osobního vozu, potýkat s každodenními problémy městské dopravy v Drážďanech. Naši řidiči každý den dělají co mohou, aby se vyvarovali zpoždění a hned zkraje zamezili předčasným příjezdům na zastávku. V našem plánování dopravy některé spoje v případě opakovaných a zásadních nepravidelností znovu promýšlíme a zlepšujeme. Snažíme se totiž pochopitelně, abychom na společných zastávkách vzájemně sladili co nejvíce linek autobusů a tramvají a vytvořili takzvané "přestupní vazby".

Mnoho zpoždění vzniká v každodenním městském provozu, aniž by to naši řidiči mohli ovlivnit:

 • Nákladní vozy často zaváží obchody a blokují jízdní pruhy nebo koleje.
 • Parkující auta blokují jízdní pruh.
 • Větší skupina turistů nemá drobné a nakupuje jízdenku u řidiče.
 • Staveniště zpomalují provoz nebo dokonce způsobují dopravní zácpu.
 • Doprava do zaměstnání nebo také silnější doprava z důvodu nějaké akce ucpává ulice.
 • Vůz záchranné služby stojí na kolejích/na jízdní pruhu.

Kdy bude "moje zastávka" vybavena moderním ukazatelem informací pro cestující?

Ukazatele informací pro cestující na našich zastávkách ukazují v reálném čase, kdy přijede nejbližší dopravní prostředek příslušné linky. V případě poruch nebo stavebních opatření jsou navíc zobrazeny krátké informace formou souvislého, běžícího textu.

Našim dlouhodobým cílem je vybavit pokud možno každou zastávku takovýmto "dynamickým ukazatelem informací pro cestující" (zkratka DFI). Prioritou je naše tramvajová síť. Jednak jezdí téměř 70 procent našich cestujících tramvajovými linkami. Navíc tramvajová doprava v důsledku "pevné" jízdní dráhy reaguje na problémy v dopravě často citlivěji než autobusová doprava. A o to důležitější jsou zde přesné informace pro zákazníky.

Dalším bodem je, že téměř u všech dopravních zařízení v tramvajové síti leží zodpovědnost v našich rukou. Proto zde máme, na rozdíl od autobusového provozu, větší jistotu investic. Kromě toho jsou podél téměř všech tramvajových tras položeny datové kabely potřebné k zásobování ukazatelů DFI aktuálními informacemi. Díky tomu je nesrovnatelně levnější vybavit ukazatelem dopravních informací zastávku tramvaje v porovnání s odlehlou autobusovou zastávkou. Zodpovědnost za autobusové zastávky naopak má Silniční úřad města Drážďany. Přípravné práce pro vybavení ukazatelem DFI musí být tedy hrazeny z městského rozpočtu.

Hlavní náklady na vybavení zastávky dynamickým ukazatelem informací pro cestujících neseme v důsledku nezbytných inženýrských prací při pokládce kabelu my. Z tohoto důvodu se snažíme spojit tyto práce s tak jako tak potřebnými pracemi na opravách silnic a podobně. Proto také například důležitá zastávka Tharandter Straße ještě není vybavena příslušným ukazatelem, protože město stejně plánuje přestavbu této zastávky.

Jak probíhá nástup a výstup u dveří 3 a 4 u kloubového autobusu?

První dvoje dveře v autobusu vždy otevírá a zavírá řidič. U dveří 3 a 4 je tomu jinak, ty se otevírají a zavírají nezávisle na řidiči. Aby se dveře otevřely, je potřeba stisknout tlačítko pro zastavení na zastávce. Tyto dveře se pak po několika vteřinách zavřou samy automaticky, jakmile senzory rozpoznají, že se ve dveřích již nenachází žádný cestující. Narazí-li zavírající se dveře na překážku, znovu se automaticky otevřou. Díky tomu jsou v co nejvyšší míře vyloučena zranění způsobená sevření osoby ve dveřích. V plných autobusech je důležité, aby dveřní prostor zůstal volný, protože jinak se dveře nezavřou a autobus nemůže odjet.

Jak funguje vnitřní osvětlení v tramvajích a autobusech?

Mnoho cestujících využívá čas strávený v našich dopravních prostředcích ke čtení. Proto by měl být ve vozech dostatek světla.

Budiž světlo v tramvaji...

V tramvajích je osvětlení automaticky řízeno světelným čidlem. Hodnotu, od které se aktivuje osvětlení, pevně stanoví výrobce. Naši řidiči mají nezávisle na tom možnost sami zapnout osvětlení v celém voze.

Budiž světlo v autobuse...

Na rozdíl od tramvaje je osvětlení v autobuse řízeno výhradně manuálně. Proto osvětlení zapíná a vypíná řidič. V některých autobusech si může řidič vybrat mezi dvěma stupni intenzity osvětlení. Z bezpečnostních důvodů, zejména pro zamezení efektu zrcadlení v čelním skle, může jízdní personál první dvě světla vypnout zvlášť.

Jak často jsou autobusy a tramvaje čištěny?

Naše firma usiluje o to, aby v linkovém provozu používala pouze čisté vozy. Proto vnitřní prostory všech tramvají a autobusů v noci vytíráme a tyče na držení i zádveří a okenní konzoly otíráme vlhkým hadrem. Kromě toho zhruba každé dva týdny umýváme okna. Velký úklid s ošetřením podlahy proti oděru a čištěním polstrování probíhá každých šest až osm týdnů. Každý druh úklidu je provádět po každodenním nasazení v provozu, především v nočních hodinách. S tímto intervalem čištění udržujeme výrazně vyšší standard, než je v městské hromadné dopravě běžné. Pokud během jízdy dojde k mimořádnému znečištění, vůz okamžitě vyměníme, je-li náhradní vozidlo k dispozici, a pečlivě jej vyčistíme. Vaše podpora je pro nás důležitá.

Bohužel stále více zjišťujeme, že někteří cestující nedbají pravidel slušného chování a znečišťují naše vozy třeba žvýkačkami, nápoji nebo zbytky jídel. V současnosti vedeme prostřednictvím Playmobil ®-Spots na monitorech v našich vozech kampaň za vzájemnou ohleduplnost. Jeden z těchto krátkých filmů, které vznikly ve spolupráci s Technickou univerzitou, pojednává například o "úklidu odpadků v autobusech a tramvajích".

Začíná to na A, končí na A a má to pět písmen.... "alita".

V určitou denní dobu a na úsecích linek s velmi nízkou poptávkou nabízíme takzvané linkové taxi na zavolání, které je náhradou za normální autobusy a tramvaje. Zkráceně mu říkáme "Alita".

Kdo může tuto nabídku využít? Každý, neboť pro její použití je zapotřebí pouze platný jízdní doklad (také měsíční a roční jízdenka). Kromě toho existuje možnost zakoupit si jízdenku na jednotlivou jízdu v tarifu VVO přímo u řidiče taxi.

Podle čeho poznám "Alitu"? V jízdním řádu vyvěšeném na zastávce poznáte snadno, jestli na Vaší lince "Alita" jezdí. Za časem odjezdu je vždy uvedeno písmeno "T". V informacích o jízdním řádu je uvedeno "linkové taxi Alita" a pak příslušná linka. V knižním jízdním řádu je symbol "Alita" (TAXI) uveden u příslušných jízd.

A příslušný vůz taxi je pak také označen tabulkou "Alita" ve voze. Díky tomu poznáte "své taxi" na první pohled.

Kdy "Alita" přijede? Taxi "Alita" jezdí výhradně pouze v případě potřeby. Objednejte si jej prosím minimálně 20 minut před požadovaným časem odjezdu přes naši servisní linku +49 351 8571111 nebo osobně u řidiče vozu MHD, kterým jedete před použitím taxi. Taxi Vás pak vyzvedne na Vámi požadované zastávce.

Při objednávce "Ality" prosím uveďte tyto údaje:

 • příslušnou linku "Alita"
 • Vaši výchozí a cílovou zastávku
 • požadovaný čas odjezdu dle jízdního řádu
 • Vaše jméno
 • zvláštnosti, jako například kočárek nebo skupina

Pokud během týdne taxi "Alita" používáte několikrát, můžete si tyto jízdy objednat najednou. Naše linky "Alita" a časy jejich provozu naleznete v části "Jízdní řád - Noční provoz - Alita".

Proč jsou vozy MHD vybaveny videokontrolou?

Naše dopravní prostředky jsou vybaveny kamerami. Videotechnika slouží výhradně k zamezení a objasnění trestných činů. Od zavedení kamer se počet případů vandalismu a konfliktů v našich vozech skutečně snížil.

Lze použít nahrávky k nalezení ztracených věcí?

Ne. Z technických důvodů jsou videozáznamy v normálním případě po 24 hodinách vymazány. Zaměstnanci DVB nemají žádnou možnost se na videozáznamy podívat. Toto právo má v případě podezření výhradně policie. Aby tedy bylo možno záznam prohlížet, musí z důvodu ochrany soukromých údajů existovat podezření na trestný čin. Pokud si ve vozidle zapomenete kousek oděvu nebo telefon, nelze analýzu videozáznamu provést. Dojde-li i přes informaci, že vozy jsou pod dohledem kamer, ke krádeži, které si všimnete až po opuštění vozu MHD, musíte nejdříve kontaktovat policii. Ta se spojí s námi, aby videozáznam zajistila.

Může jízdní personál trvale kontrolovat prostor pro cestující?

Ne. Naši řidiči mohou pouze v kritických případech provést elektronické nastavení tak, aby videozáznam zůstal uložen delší dobu. Zajistí se tak indicie proti potenciálním pachatelům trestného činu. Hlavním úkolem našeho jízdního personálu je pochopitelně bezpečná doprava cestujících. Monitory v kabinách řidičů se automaticky zapínají pouze na zastávkách. V závislosti na počtu kamer ve vozidle se obraz mění. Monitory se okamžitě vypnou, jakmile se tramvaj rozjede a řidič se věnuje dění na silnici.


Wir bewegen Dresden