Informace o jízdním řádu

Otevřít informaci o jízdním řádu

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Vyměnit příjezd a odjezd
Datum 1 den zpět

Geben Sie ein Datum im Format TT.MM.JJJJ ein oder nutzen Sie die Pfeiltasten um durch den Kalender zu blättern. Drücken sie Enter um ein Datum auszuwählen.

Datum 1 den dopředu
Čas dříve

Geben Sie eine Uhrzeit im Format hh:mm ein oder nutzen Sie die Hoch- und Runter-Pfeiltasten um durch die Vorschlagliste zu blättern. Drücken sie Enter um einen Vorschlag auszuwählen.

Čas později
Rozšířené informace

Tiráž

Zodpovědnost za obsah

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden
+49 351 8570

Představenstvo:
Andreas Hemmersbach (člen představenstva zodpovědný za finance a techniku)
Lars Seiffert (člen představenstva zodpovědný za provoz a personál)

Předseda dozorčí rady: primátor Stephan Kühn
(Radní pro městský rozvoj, stavebnictví a doprava hlavního města Drážďan)

Rejstříkový soud: Obvodní soud Drážďany
Číslo v rejstříku: HRB 8213
Daňové identifikační číslo: De 140 124 030

Překlad:

Schweitzer Sprachendienst
Borstraße 31
01445 Radebeul
Powered by sitecore Logo

Bankovní spojení

Účel použití IBAN BIC
Všeobecný účet (Commerzbank) DE74850800000460130000 DRESDEFF850
Všeobecný účet (Ost. Sparkasse) DE86850503003155821000 OSDDDE81XXX
Platby předplatného DE47850800000460130001 DRESDEFF850
Zvýšený poplatek za přepravu DE75860100900001340907 PBNKDEFFXXX

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souladu s § 13 odstavec 1 německého zákona o elektronických informačních a telekomunikačních službách (Telemediengesetz, TMG) je společnost Dresdner Verkehrsbetriebe AG jako provozovatel internetových stránek povinna obecně srozumitelnou formou poučit své zákazníky na začátku používání těchto stránek o způsobu, rozsahu a účelu získávání a používání osobních údajů.

Společnost Dresdner Verkehrsbetriebe AG dodržuje příslušná ustanovení spolkového zákona na ochranu osobních údajů i specifická oborová ustanovení o ochraně dat.

Dodržování těchto ustanovení kontroluje naše zaměstnankyně pověřená ochrannou osobních údajů, paní Dr. Heidrun Freund. S případnými dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se prosím obracejte přímo na ni.

Ochrana osobních údajů - Politika společnosti Dresdner Verkehrsbetriebe AG

  • Respektujeme a chráníme Vaše soukromí.
  • Při používání našich internetových stránek jsou z organizačních a technických důvodů ukládány tyto údaje: IP adresa, datum/čas, požadovaná adresa, stavový kód dotazu, přenášené množství dat. Tyto technické údaje vyhodnocujeme anonymně a pouze ke statistickým účelům, abychom naši internetovou prezentaci trvale optimalizovali a mohli Vám nabídnout co nejpohodlnější a nejbezpečnější servis. Možnost dohledání konkrétních osob na základě těchto dat je vyloučena.
  • Vaše osobní údaje evidujeme, zpracováváme a využíváme výhradně ke zpracování požadavků a vyřizování objednávek/smluv. Pouze v případě, že nám k tomu předem udělíte zvláštní souhlas, využijeme Vaše data k dalším účelům přesně stanoveným v uděleném souhlasu, např. pro zasílání informací o nabídkách, možnost nákupu jízdenek mobilním telefonem atd.
  • Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, ledaže by existoval zákonný důvod k poskytnutí těchto údajů pro účely trestního stíhání.
  • Máte právo obdržet informace o datech, která má naše společnost o Vás uložena.
  • Na základě Vaší písemné žádosti obratem smažeme osobní údaje, které jste nám poskytl(a). To neplatí, je-li to v rozporu se zákonem stanovenými lhůtami pro uložení. Místo vymazání budou Vaše data zablokována.
  • Vaše data zabezpečíme pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, které odpovídající aktuálnímu stavu techniky, před nedovoleným přístupem, ztrátou nebo pozměněním.
  • Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o získaných datech.

Prohlášení ochraně údajů platí pro všechny internetové stránky, za které zodpovídá společnost Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných firem a organizací. Na jejich internetové stránky se toto prohlášení nevztahuje.

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy spolecnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen Google). Google Analytics používá nejruznejší techniky, mimo jiné také takzvané "cookies", které se uloží na Vašem pocítaci a umožnují analýzu používání techto webových stránek uživatelem. Informace získané službou Google Analytics o Vašem používání techto webových stránek jsou odesílány na servery spolecnosti Google, které jsou prípadne provozovány v zemích mimo clenské zeme Evropské unie a prípadne také mimo smluvní zeme Dohody o evropském hospodárském prostoru. Díky aktivaci anonymizace IP adresy v rámci sledovacích kódu Google Analytics na této internetové stránce je Vaše IP adresa ze strany Google pred jejím prenosem anonymizována. Tyto webové stránky používají sledovací kód Google Analytics, který byl rozšíren o operátor gat._anonymizeIp();. Tento kód umožnuje pouze anonymizované evidování IP adres (tzv. IP masking). Z poverení provozovatele techto internetových stránek využije Google tyto informace k tomu, aby Vaši návštevu na techto stránkách vyhodnotil, sestavil zprávy o aktivitách na techto webových stránkách a poskytl provozovateli techto webových stránek další služby související s používání techto webových stránek a internetu. IP adresa prenesená v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížece nebude slucována s jinými údaji od Google. Uložení souboru "cookies" od Google mužete zabránit príslušným nastavením ve Vašem prohlížeci. Upozornujeme však na to, že je možné, že poté nebudete moci využívat veškeré funkce techto webových stránek. Evidování údaju vytvárených souborem "cookie" a vztahujících se k používání techto webových stránek (vc. IP adresy), jejich zasílání spolecnosti Google a dalšímu zpracování ze strany Google mužete krome toho zamezit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin, který je dostupný na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz. Dále mužete evidování údaju službou Google Analytics zamezit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, který zamezí budoucímu evidování Vašich údaju pri návšteve této internetové stránky: deaktivovat Google Analytics. Bezpecnostní zásady a pravidla ochrany údaju služby Google Analytics naleznete na: http://www.google.com/intl/cz/analytics/learn/privacy.html.

Cookies

Používáme takzvané "cookies", které zvyšují uživatelskou prívetivost našich internetových stránek. Tato tabulka obsahuje jména a popis námi používaných cookies.

Název Užitek
dvb-mobil Obsahuje informaci, zda bylo upozornení na presmerování na mobilní internetovou stránku již zobrazeno.
ac_hist Obsahuje seznam všech Vámi naposledy zvolených bodu (zastávky, adresy, POI, body na mape).
fav_trips Obsahuje seznam spojení, které jste si uložil(a) jako favority.
fav_points Obsahuje seznam bodu, které jste si uložil(a) jako favority.
last_trips Obsahuje seznam Vámi naposledy kalkulovaných informací o spojení.
last_points Obsahuje seznam Vámi naposledy zobrazených zastávek v informacích o spojení na zastávce.
fav_options Obsahuje seznam Vámi naposledy zvolených možností mobility pro informaci o spojení.
dvb_page_lang Obsahuje Vámi naposledy zvolený jazyk na internetových stránkách, což umožní pri príští návšteve prímé presmerování na tento jazyk.
dvbwebsite_intl#lang Obsahuje (pouze behem Vaší návštevy) Vámi aktuálne zvolený jazyk pro používání mezinárodních obsahových stránek.
dvbwebsite_de#lang Obsahuje (pouze behem Vaší návštevy) Vámi aktuálne zvolený jazyk pro používání nemeckých obsahových stránek.
ASP.NET_SessionId Obsahuje náhodne vygenerovanou hodnotu pro jednoznacnou identifikaci uživatele.
ga-disable-UA-52485733-1 Tento cookie slouží pro deaktivaci Google Analytics.
_gat Tento cookie používá Google Analytics pro snížení podílu dotazu.
_ga Obsahuje náhodne vygenerovanou hodnotu pro jednoznacnou identifikaci uživatele pro Google Analytics.
cookies_accepted Udává, zda již byla na úvodní stránce zobrazena informace o používání cookies.

Více o tématu cookies a jejich používání naleznete na externích internetových stránkách: www.allaboutcookies.org

Podmínky užívání

Obsah online nabídky

Společnost Dresdner Verkehrsbetriebe AG nepřebírá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost či kvalitu poskytnutých informací. Záruční nároky vůči Dresdner Verkehrsbetriebe AG, které se vztahují na škody materiální či duševní povahy způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, neexistuje-li prokazatelně úmyslné či hrubě nedbalé zavinění ze strany společnosti Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Všechny nabídky jsou nezávazné. Dresdner Verkehrsbetriebe AG si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat či dočasně nebo definitivně pozastavit zveřejnění částí internetových stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení.

Odkazy a linky

U přímých a nepřímých odkazů na cizí internetové stránky (linky), které nespadají do oblasti zodpovědnosti společnosti Dresdner Verkehrsbetriebe AG, by šlo o zákonnou odpovědnost výhradně v případě, kdy by společnost Dresdner Verkehrsbetriebe AG znala tyto obsahy a bylo by pro ni technicky možné a únosné, užívání takovýchto stránek s protiprávními obsahy zabránit. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy a autorství prolinkovaných/propojených stránek nemá společnost Dresdner Verkehrsbetriebe AG žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerých obsahů prolinkovaných nebo propojených stránek, které byly po vytvoření linku pozměněny. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy nastavené v rámci vlastní internetové nabídky.

Autorské právo a právo na označování

Společnost Dresdner Verkehrsbetriebe AG usiluje o to, aby ve všech publikacích dodržovala autorské právo k použitým grafům a textům, využívala své vlastní grafy a texty nebo takové grafy a texty, které nejsou licencovány. Autorské právo ke zveřejněným objektům vytvořeným přímo společností Dresdner Verkehrsbetriebe AG zůstává této společnosti. Kopírování nebo používání takovýchto grafů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti Dresdner Verkehrsbetriebe AG povoleno.

Právoplatnost tohoto vyloučení záruky

Toto vyloučení záruky je nutno vnímat jako součást internetové nabídky, ze které bylo odkazováno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace textu nejsou částečně nebo zcela v souladu s legislativou, nebo se takovými stanou, zůstává obsah a platnost zbývajících částí dokumentu tímto nedotčena.


Wir bewegen Dresden